En compliment d’allò establert a la Llei 34/2002 d’11 de Juliol, de Servicios de la Sociedad de La Información y el Comercio Electrónico (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals:

Identificació de la web: www.seatsabadell.es
Responsable de la web: Sandra Llunell

Direcció: Ctra de Terrassa 131, 08205 Sabadell
E-mail de contacte: sllunell@moventiarup.net
Tel. / Fax: 937269100

Dades Fiscals:
CIF A58074071
SOCIEDAD DE AUTOMÓVILES REUNIDOS, S.A.U. Ctra. de Terrassa, 101-103 - 08205 Sabadell
Registre Mercantil de Barcelona - Foli 118,
Volum 34.373, Full B- 62.906

POLÍTICA DE PRIVACITAT

ACCEPTACIÓ DE L'USUARI

Aquest document (d’ara endavant anomenat "POLÍTICA DE PRIVACITAT”)  té per objecte regular l’ús de l’espai web que SOCIEDAD AUTOMOVILES REUNIDOS SA posa a disposició del públic en l'URL  www.seatsabadell.es 

Els drets de propietat intel·lectual d’aquest espai  web, el seu codi font, les bases de dades i els diferents elements que conté són propietat titular de SOCIEDAD AUTOMOVILES REUNIDOS SA a qui correspon l’exercici exclusiu d’explotació dels drets de la pròpia web i, en especial, els de reproducció, distribució, comunicació pública, manteniment i transformació.
La utilització de l’espai web per un tercer li atribueix la condició d’usuari, i suposa l’acceptació plena d’aquest usuari de totes i cadascuna de les condicions que estableix aquesta Política de privacitat.

ÚS CORRECTE DE L’ESPAI WEB

L’usuari es compromet a utilitzar l’espai web, els continguts i els serveis d’acord amb la Llei, aquesta Política de privacitat, les bones pràctiques i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar l’espai web o els serveis que es prestin a través d'ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquesta Política de privacitat, que lesionin els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar o deteriorar el propi espai web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori de l’espai web a d’altres usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin en el present espai web.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals SOCIEDAD AUTOMOVILES REUNIDOS SA presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els sistemes esmentats.

L’usuari es compromet a no introduir-hi programes, virus, macroinstruccions, miniaplicacions, controls de qualsevol o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de SOCIEDAD AUTOMOVILES REUNIDOS SA o de tercers o, en el seu cas, violar els drets de la propietat intel·lectual o industrial. 

L’usuari es compromet a no fer mal ús d’informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del present espai web o dels serveis que ofereix. SOCIEDAD AUTOMOVILES REUNIDOS SA conseqüentment, declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que pugui sofrir qualsevol visitant d’aquest espai web en els seus recursos tecnològics (informàtics o telemàtics), a conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstàncies o fets esmentats al paràgraf anterior.  Igualment, SOCIEDAD AUTOMOVILES REUNIDOS SA no garanteix que l’espai web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

SOCIEDAD AUTOMOVILES REUNIDOS SA no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs des d’aquest espai web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquest espai web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius són propietat de SOCIEDAD AUTOMOVILES REUNIDOS SA o de tercers que l’han autoritzada per al seu ús.
Tots els drets estan reservats.

RÈGIM DE RESPONSABILITAT

Responsabilitat de SOCIEDAD AUTOMOVILES REUNIDOS SA per la utilització del web

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer i dels perjudicis que pugui causar o causar-se per la utilització del present espai web per la seva part i SOCIEDAD AUTOMOVILES REUNIDOS SA està exonerada de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’usuari.

L’usuari serà l’únic responsable per qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per terceres persones contra SOCIEDAD AUTOMOVILES REUNIDOS SA basada en la utilització de l’espai web per l’usuari. Si és el cas, l’usuari assumirà totes les despeses, els costos i les indemnitzacions que es reclamin a SOCIEDAD AUTOMOVILES REUNIDOS SA amb motiu de reclamacions o d’accions legals que li siguin atribuïdes.

Responsabilitat de SOCIEDAD AUTOMOVILES REUNIDOS SA pel funcionament del web

SOCIEDAD AUTOMOVILES REUNIDOS SA exclou qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per interferències, omissions, interrupcions, intromissions indesitjades, deficiències de telecomunicacions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivats per causes alienes a SOCIEDAD AUTOMOVILES REUNIDOS SA

SOCIEDAD AUTOMOVILES REUNIDOS, S.A. tractarà sempre d’oferir la informació continguda al website de forma correcta i sense errors tipogràfics. En el cas de que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de SOCIEDAD AUTOMOVILES REUNIDOS, S.A., es procediria immediatament a la seva correcció. En cas d’existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i en cas d’haver enviat a l’usuari la informació sol·licitada contenint aquest error, si l’usuari hagués pres la decisió de comprar basat en el mencionat error, aquest li serà comunicat a la major brevetat per SOCIEDAD AUTOMOVILES REUNIDOS, S.A. i l’usuari tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per la seva part.

Responsabilitat de SOCIEDAD AUTOMOVILES REUNIDOS SA per enllaços des del web

MOVENTIA GRUP declina tota responsabilitat respecte de la informació (continguts) o riscos (perjudicis tècnics, morals o econòmics) que hi hagi fora de l’espai web i al que es pugui accedir per enllaç des d’aquest, ja que la funció dels enllaços que apareixen és únicament la d’informar a l’usuari de l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret.

COMPROMÍS DE PROTECCIÓ DE DADES I DE COMPLIMENT DE LA LSSICE

En compliment del que disposa l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, SOCIEDAD AUTOMOVILES REUNIDOS SA informa els usuaris que les dades de caràcter personal que  proporcionin a l’emplenar les butlletes o requeriments de contacte (formularis diversos a la nostra web), es recolliran en fitxers propietat de SOCIEDAD AUTOMOVILES REUNIDOS SA i seran tractades amb la finalitat de poder prestar  i informar sobre els serveis o sobre els productes que SOCIEDAD AUTOMOVILES REUNIDOS SA ofereix. No està prevista la cessió ni comunicació de les esmentades dades a tercers. El fet d’emplenar un formulari d’aquest espai web implica que l’usuari reconeix que la informació i les dades personals que indica són seves, exactes i certes.

L’usuari enregistrat conserva en tot moment la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, d’oposició, de rectificació i de cancel·lació de dades. Així mateix, i de conformitat amb la Llei 34/2002, d'1 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials. En cas de dubte, així com per exercir els drets esmentats, pot adreçar-se a SOCIEDAD AUTOMOVILES REUNIDOS SA mitjançant correu electrònic sllunell@moventiagrup.net o correu postal a Ctra de Terrassa 131, 08205 Sabadell

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Qualsevol controvèrsia sorgida en la interpretació o l’execució d’aquesta Política de privacitat s’interpretarà a partir de la legislació espanyola. Així mateix, SOCIEDAD AUTOMOVILES REUNIDOS SA a través de la seva representació legal i l’usuari, renuncien a qualsevol altra jurisdicció i se sotmeten a la dels jutjats i tribunals del domicili de l'usuari per a qualsevol controvèrsia que es pogués esdevenir. En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, SOCIEDAD AUTOMOVILES REUNIDOS SA i l'usuari se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Sabadell

Descuentos directos en tu factura
Una amplia oferta de coches nuevos